ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  ก่อตั้งโดยสภาตำบลหล่ายงาว ตำบลม่วงยาย และตำบลปอ ได้รับจัดสรรที่ดินตรงข้ามฐานพัฒนาการย่อยที่ 2 กรป.กลาง บ้านหล่ายงาว ในเนื้อที่ 45 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เสนอต่อทางราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 11 ธันวาคม      พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขึ้น และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา ได้รับบรรจุข้าราชการครู จำนวน 5 อัตรา และมีนายจรูญ ฉ่ำกมล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน   50,000 บาท โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันของอำเภอ เวียงแก่นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ภายใต้ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสลับซับซ้อน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางด้านทิศเหนือและตะวันออก โดยมีลำน้ำโขงและเทือกเขาดอยผาหม่นเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศ ให้บริการการศึกษาในเขตพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลม่วงยาย ตำบลหล่ายงาว ตำบลท่าข้าม และตำบลปอ