แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน

คลิกดู GooGle Map....

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่1  ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทรศัพท์ 053-608130 โทรสาร 053-608288 website http://www.wkk.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ ชั้น ม.1ถึงระดับ ชั้น ม.6
มีเขตพื้นที่บริการ4ตำบล ได้แก่ ตำบลหล่ายงาว ตำบลม่วงยาย ตำบลท่าข้าม และตำบลปอ