กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.5 KB
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.48 KB
รายงานโครงการหรือกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456 KB
รายงานแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล-ID-Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
ตัวอย่างโครงการเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.26 KB
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.16 KB
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 429 KB
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.78 KB
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB