คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธัส แซ่หง่าน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต โอฬารกิจพานิช
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครินทร์ แซ่หาง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร ใจมงคลเลิศดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิรา จินดาธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาพร ยาวิเลิง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา บุดดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมิตานัน แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอธิตญา ย่อมเยาว์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพัทธ์ ทิพย์หมึก
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา ใจแช่มชื่นมากยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงอรุณ ศรีนาวา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังศุมาลี ชัยบุรีโอภาส
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรพร โภคจรัสสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมิตานัน แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาพร ยาวิเลิง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิดา บุดดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา ศักดิ์สิทธานุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา เกสรกติกา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสา แซ่เล่า
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสรัตน์ ญาติศรัทธา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพิชญ์ แซ่หว้า
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรี ชัยวิริยานุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ทรงปรีดีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติคุณ วรจันทร์เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรายฟ้า มาหมื่น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวิตา ตาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจริยวัตร บุดดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ หัตถกอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ คำฝั้น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ แซ่กือ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัคจิรา ดีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ศักดิ์สิทธานุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลลักษณ์ แซ่เห้อ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสัภยา อินเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยธิดา ขันทะ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลสินี วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวทอง วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันดี แซ่ซ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา ทาระจีน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิวาริน ปาระมะ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษา แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาณิน วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทิพย์ อินตา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ นุธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :