วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                      วิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยม

                  

                                                                          วิสัยทัศน์ (VISION)
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย   มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                         
                                                                           พันธกิจ (MISSION)
                  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
                  2. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                  3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและคุณลักษณะนักเรียนศตวรรษที่ 21
                  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
                  5. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
                  6. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
                  7. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 
                 วัฒนธรรมองค์กร : รักในองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
                
                  สมรรถนะหลักของโรงเรียน

                  1. ความเชี่ยวชาญในการฝึกทักษะอาชีพ  2. การบริการที่ดี  3. การทำงานเป็นทีม
                 
                    ค่านิยม (VALUES) : KAEN
      K = Knowledge องค์กรแห่งการเรียนรู้ ,  A = Achievement การทำงานที่มุ่งเน้นความสำเร็จ,       
      E = Efficiency ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ , N = Nobility ยึดมั่นคุณธรรม

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.75 KB