คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ สุขคำฟอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิบเอกจรัญ สุธาพจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนาฎสุดา ใจคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวพัชริน โนวิชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพงศกร สุทธศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางจันทิรา อินต๊ะอดทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ