ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ประมวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 – พ.ศ.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยงค์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ชัชวรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ มหานิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541 – พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ ทิพมาบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 – พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ทาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 – พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล จินะชิตตรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 – พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง ไชยปันดิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ อินทร์ต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ชาติชำนาญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560 - 30 ตุลาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562- 4 ต.ค. พ.ศ.2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ สุขคำฟอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน