เจ้าหน้าที่โรงเรียน

นายเอกนรินทร์ ยาละ
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงเรียน

นางฐิติชญา จินะราช
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายวิทยา แก้วสุข
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย