เจ้าหน้าที่โรงเรียน

นายเอกนรินทร์ ยาละ
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงเรียน

นางฐิติชญา จินะราช
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวิทยา แก้วสุข
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายวีระชัย ชัยวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป