กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิตราพร เตียนต๊ะนันท์
ครู

นายอมรเทพ คำงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายศรัญญู ศรีสุข
ครู คศ.1

นางสาววราชา แซ่ฟ้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0967522540
อีเมล์ : mildwracha280440@gmail.com