กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพร มะเกิ๋น
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชริน โนวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวชลิตตา คำมูล
ครูชำนาญการ

นายกีรติกร จินดาธรรม
ครูชำนาญการ

นายณรวัฒน์ กิจพาณิชย์เจริญ
ครูชำนาญการ

นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกัน
ครู

นายสมบูรณ์ ปรัชญาภูวดล
ครูผู้ช่วย