กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกันญา ตามสมัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิญญา หอมนาน
ครูผู้ช่วย

นายพิชัย ไชยแสน
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0931981370
อีเมล์ : young_man1725@hotmail.com

นางสาวพิมพ์ใจ สมศรี
ครูชำนาญการ

นางทัศนี ไชยสาร
ครู คศ.1