กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคมสัน จันทร์ต๊ะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงศกร สุทธศรี
ครู คศ.1

นางสาวปวิณา บุปผาพนา
ครูผู้ช่วย