กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิตริณี รุ่งสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนาฎสุดา ใจคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์ ข้ามหก
ครู

นายพรพัฒ บานแย้ม
ครู