กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุชัญญา ชัยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรภร ศรีชญธนัตถ์
ครูชำนาญการ

นายรรรรวิชญ์ ทิพย์โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการ

นายสมเจตน์ เวียงลอ
ครู

นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ครู

นางสาวโยผกา แข่งขัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวระพีพร ยาปะโลหิต
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0810245151

นางสาวกาญจนา เทพวิวัน
ครูอัตราจ้าง